Program Rok 2 i szczegółowy opis tematów zajęć - Łódzkiej Szkoły Gestalt został sporządzony przez kadrę z myślą o naszych uczestnikach.

Przedstawiamy szczegółowy program na Rok 2 Etapu II w Łódzkiej Szkole Gestalt. Przebieg każdego spotkania został opisany, zaś poniżej tematu znajdą Państwo literaturę, na bazie której opracowaliśmy każdy ze zjazdów.

Program Łódzkiej Szkoły Gestalt – Rok 2 Etapu Szkolnego

Począwszy od Roku 1 szkoły psychoterapii, każdy trener prowadzący warsztat zaczyna zajęcia od zaprezentowania pokazowej sesji terapeutycznej, którą następnie omawia uwzględniając: 

 • zastosowanie w praktyce tego fragmentu teorii Gestalt, którego dotyczą dane zajęcia (np. zaprezentowanie eksperymentu, pracy z krzesłem, pracy ze snem, itd.)
 • konceptualizacji problemu pod kątem:
  • teorii self
  • wyodrębnienia etapów cyklu doświadczenia

Każdy warsztat składa się z części poświęconej procesowi grupowemu (2 godziny na początku spotkania i 1 godzina na końcu) oraz części edukacyjnej. 

Program i tematy zajęć – Rok 2

 1. Ucieleśnione ja
 2. Człowiek a środowisko: rozwój człowieka w ujęciu Gestalt 
 3. Terapeuta Gestalt w relacji terapeutycznej z Klientem
 4. Seksualność w relacji terapeutycznej 
 5. Praca z osobami LGBTQ+
 6. Perspektywa Gestalt w psychopatologii: zdrowie vs choroba
 7. Perspektywa Gestalt w psychopatologii: zaburzenia osobowości – borderline, narcyzm, osobowość schizoidalna
 8. Perspektywa Gestalt w psychopatologii: zaburzenia nerwicowe i psychosomatyczne
 9. Perspektywa Gestalt w psychopatologii: psychoza, depresja
 10. Zaliczenie

Program Rok 2 – zajęcia nr 1.

Ucieleśnione ja

Psychoterapia Gestalt traktuje człowieka holistycznie. W sposób całościowy i zintegrowany ujmuje jego doświadczenia. Sprowadzanie człowieka do funkcji umysłu pozbawia go doznań emocjonalnych, a tym zawsze towarzyszą jakieś doznania somatyczne. Warsztat pokazuje w jaki sposób korzystać ze świadomości ciała w pracy terapeutycznej.

Podczas zajęć:
 • dowiesz się, jak to się dzieje, że natura cielesna stanowi podstawę kontaktu ze środowiskiem, w tym z terapeutą,
 • dowiesz się jak praca z ciałem pomaga urealnić pojęcie Ja w pracy z Klientem,
 • jak cielesny aspekt przyczynia się do realizacji potrzeb i wzrostu,
 • poznasz teorię Lowena (usztywnienie struktur mięśni) w zestawieniu z podejściem Gestalt
 • dowiesz się jak korzystać z własnej świadomości ciała jako z narzędzia w procesie terapeutycznym
 • dowiesz się jak w terapii korzystać ze świadomości ciała przez Klienta

Literatura: 

 1. Barszcz M., Psychoterapia przez ciało, Remedjos 2018. 
 2. Ginger S., Gestalt sztuka kontaktu, Jacek Santorski & Co. 2004.
 3. Kepner J., Ciało w psychoterapii Gestalt, Pusty Obłok 1991.

Program Rok 2 – zajęcia nr 2.

Człowiek w środowisku: rozwój człowieka w perspektywie Gestalt 

Gestalt rozpatruje teorię rozwoju koncentrując się na Self dziecka bardziej, niż na jego świecie intrapsychicznym, zgodnie z zasadą, że organizm jest zawsze w ruchu relacyjnym, w tym wypadku chodzi o relację pomiędzy dzieckiem, a opiekunami/opiekunkami. Poziomy rozwoju dziecka zachodzą na granicy kontaktu, zmieniając się i ewoluując w zależności od rozwoju ciała dziecka oraz zmian ciał osób opiekujących się nim. 

Warsztat pokazuje, co dzieje się relacji pomiędzy dzieckiem, a osobami opiekującymi się nim, czego potrzebuje dziecko w tych relacjach, jakie są konsekwencje niezaspokojenia potrzeb i jak to wpływa na późniejszy kontakt dziecka, jako dorosłego ze światem.

Podczas zajęć:
 • poznasz kolejne poziomy rozwoju dziecka „od my do ja”,
 • dowiesz się czym charakteryzują się poszczególne poziomy rozwoju od fazy konfluencji, przez fazę introjekcji, projekcji, retrofleksji, do dojrzałego kontaktu Ja – Ty,
 • pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą tego, jak Gestalt postrzega relację organizm człowieka-środowisko i będziesz miał/a/o okazję do porównania z innymi teoriami rozwoju np. teorią więzi czy teorią kształtowania się charakteru,
 • wzmocni to Twoją świadomość, jak rozwój dziecka, i to co wydarzyło się w kolejnych fazach kształtowania się Self wpływa na proces psychoterapeutyczny.   

Literatura: 

 1. Bowlby J., Przywiązanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2023 
 2. Gendek Monika, W poszukiwaniu bezpiecznej bazy. Fenomen przywiązania w psychoterapii, biblioteka Gestalt, http://bibliotekagestalt.pl/2021/01/01/gendek-monika-w-poszukiwaniu-bezpiecznej-bazy-fenomen-przywiazania-w-psychoterapii-tekst/
 3. Johnson Stephen M., Style charakteru, wydawnictwo Zysk i i Ska, Poznań 2022
 4. Oaklander V., Okna do naszych dzieci. Terapia dzieci i młodzieży w podejściu Gestalt, Oficyna Związek Otwarty, Warszawa 2021
 5. Salonia G., Psychoterapia Gestalt i teorie rozwoju, w: Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu, Grupa Wydawnicza HARMONIA, Gdańska 2017

Program Rok 2 – zajęcia nr 3.

Terapeuta Gestalt w relacji z Klientem

(Gestaltowa perspektywa przeniesienia, przeciwprzeniesienia; dialog, kontakt, relacja Ja-Ty współtworzenie kontaktu, inter-subiektywność…)

Zjawisko przeniesienia po raz pierwszy zostało opisane przez Z. Freuda. Na początku traktował je jako zaburzenie procesu analizy, później stało się znaczącym elementem terapii.
Perls nie zaprzeczał istnieniu tego zjawiska, ale kwestionował jego znaczenie.
Współcześnie terapeuci Gestalt postrzegają przeniesienie jako relacyjne, wzajemne oddziaływanie na siebie, które ma miejsce tu i teraz (nazywane jest również intersubiektywnością).

Podczas tego warsztatu:
 • poznasz przeniesienie jako prawdziwą część relacji, współtworzoną.
 • poznasz i zbadasz usztywniony sposób bycia w relacji
 • doświadczysz sposobów doprowadzania do zdrowego aspektu czyli ciągłego aktualizowania
 • będziesz się uczył się doświadczania obecnej rzeczywistości, modyfikowania oczekiwań oraz bycia  w płynny, twórczy sposób, w relacji.

Literatura:

 1. „Teoria i praktyka Terapii Gestalt” Jerzy Mellibruda
 2. „Psychoterapia Gestalt” Victor Chu
 3. „Gestalt sztuka kontaktu” Serge Ginger

Program Rok 2 – zajęcia nr 4.

Seksualność w procesie terapeutycznym i w relacji terapeutycznej 

Badania i doświadczenia psychoterapeutyczne pokazują, że osoby korzystające z terapii, w większości nie wnoszą tematów związanych z seksualnością o ile nie zostanie ten temat poruszony najpierw przez terapeute_kę, ponieważ uznają to za temat tabu i nie chcą przekraczać granic terapeutki_y.  

W pracy terapeutycznej, ważne jest niepowielanie stereotypów i mitów związanych z seksualnością oraz przełamywanie własnych uprzedzeń, aby skutecznie pomagać zgłaszającym się do nas osobom.

Osoby korzystające z pomocy w gabinecie mają prawo oczekiwać nie tylko szacunku, ale również wiedzy wolnej od uprzedzeń i stereotypowego patrzenia na ludzką seksualność. Możliwość podejmowania aktywności seksualnej zgodnej z naszymi potrzebami i naszymi wartościami, jak i możliwość niepodejmowania tej aktywności jest fundamentalna. 

W psychoterapii postrzeganie tematu seksualności ma szeroki zakres. Warto uwzględniać, że na  sferę seksualności wpływa kontekst kulturowy, społeczny, religijny, tożsamości płciowej i seksualnej, oraz  wartości, wg których funkcjonuje osoba korzystająca z terapii. Jednocześnie w relacyjnym doświadczeniu współtworzenia pola terapeutycznego – to co wnosi terapeuta, stanowi istotną część. Własne wzorce, doświadczenia, kontakt ze swoimi aspektami seksualnymi, przyczyniają się do rozwoju procesu terapeutycznego lub jego zahamowania.

Podczas zajęć:
 • przyjrzysz się własnej seksualności, swoim przekonaniom, uprzedzeniom, oraz temu co w niej żywe 
 • nabierzesz większej swobody w rozmowie i poruszaniu się po obszarze seksualności 
 • dowiesz się jak doświadczać własnych aspektów seksualności będąc w roli terapeuty/-tki
 • dowiesz się co robić z doznaniami zmysłowymi, jak z nich korzystać aby służyły procesowi terapeutycznemu klient
 • uwrażliwisz się na pojęcie normy w szerszym polu klienta
 • spojrzysz na trudności seksualne klienta z gestaltowskiej perspektywy relacyjnej

Literatura:

 1. Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, (2018). Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej: od psychopatologii do estetyki kontaktu. Harmonia Universalis.
 2. Resnick, S. (2004). Somatic-experiential sex therapy: A body-centered Gestalt approach to sexual concerns. Gestalt Review, 8(1), 40-64.
 3. Spagnuolo Lobb, M. (2009). Is Oedipus still necessary in the therapeutic room? Sexuality and love as emerging at the contact-boundary in a situational field. Gestalt Review, 13(1), 47-61.
 4. Kincel, A. (2020). Exploring Masculinity, Sexuality, and Culture in Gestalt Therapy: An Autoethnography.
 5. M. E. Metz, B. W. McCarthy. (2007). The ‘‘Good-Enough Sex’’ model for couple sexual satisfaction. Sexual and Relationship Therapy Vol 22, No. 3.
 6. Maria Beisert. (2006). Seksualność w cyklu życia. PWN.
 7. red. B. Grabski, M. Mijas, M. Dora i G. Iniewicz. (2020). Dysforia i niezgodność płciowa.
 8. red. G. Iniewicz, M. Mijas i B. Grabski, (2012). Wprowadzenie do psychologii LGB.
 9. red. Silva Neves, Dominic Davies, (2023). Erotically Queer: A Pink Therapy Guide for Practitioners.
 10. red. Silva Neves, Dominic Davies, (2023). Relationally Queer: A Pink Therapy Guide for Practitioners.
 11. red. Ayhan Alman, John Gillespie, Vikram Kolmannskog, (2023). Queering Gestalt Therapy, An Anthology on Gender, Sex & Relationship Diversity in Psychotherapy
 12. red. Marta Dębowska, Piotr Gałecki, Agata Szulc, (2019). Seks a zdrowie psychiczne.
 13. Philippson Peter, Praca z seksualnością w psychoterapii Gestalt (wideo)
 14. Mariano Pizzimenti, webinar „Różnorodność seksualna według terapii Gestalt” (video)
 15. Pizzimenti Mariano, Wprowadzenie do seksualności w terapii Gestalt (wideo) [w:] <http://bibliotekagestalt.pl/2022/10/06/pizzimenti-mariano-wprowadzenie-do-seksualnosci-w-terapii-gestalt-wideo/>

Program Rok 2 – zajęcia nr 5.

Praca z osobami LGBTQ+ w Gestalcie

Rodzimy się i żyjemy w świecie, który każe nam przyswoić, że heteronorma jest naturalną i jedyną prawidłową opcją. Wszelkie przejawy różnorodności genderowej, seksualnej czy relacyjnej mogą być identyfikowane jako coś dziwnego, nienaturalnego i wstydliwego.

Osoby LGBTQ+ żyją w innym kontekście niż osoby hetero i cis płciowe i tego kontekstu powinna być świadoma osoba, która udziela pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Jeżeli nastoletnie osoby (hetero i cis płciowe) dorastają w przekonaniu, że cały świat jest podobny do nich to nastoletnie osoby, które nie są hetero i/lub cis płciowe, dorastają w obawie:  „czy jest ktoś podobny do mnie?”. Nie doświadczają w tym obszarze społecznego odzwierciedlenia, muszą natomiast mierzyć się z uprzedzeniami i stereotypami związanymi z byciem nie – hetero i/lub cis płciowymi. 

W trakcie zajęć poświęcimy uwagę osobom doświadczającym stresu mniejszościowego ze względu na swoją tożsamość płciową, seksualną, tworzone relacje, preferowane zachowania seksualne, pochodzenie etniczne.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu tematyki LGBTQ+;
 • Rozwój psychoseksualny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju orientacji nieheteronormatywnej i tożsamości płciowej 
 • Funkcjonowanie osób należących do grup mniejszościowych 
 • Znajomość pojęcia stresu mniejszościowego oraz jego wpływ na życie i funkcjonowanie osób
 • Różnorodność tożsamości płciowych, i relacji seksualno-romantycznych
 • Tożsamość seksualna i płciowa w wymiarze społeczno-kulturowym
 • Coming Out i jego znaczenia dla zdrowia psychicznego
 • Niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży z perspektywy DSM IV / ICD10; DSM V / ICD 11 
 • Wpływ stereotypów i uprzedzeń na sytuację osób LGBTQ+
 • Etapy procesu uzgadniania płci
 • Proces korekty płci w aspekcie społecznym, medycznym i prawnym
 • Kompetencje terapeutyczne do pracy z osobami LGBTQ+ 
 • Specyfika psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej w pracy z osobami LGBTQ+
 • Oddziaływania konwersyjne i ich wpływ na zdrowie psychiczne
 • Problemy przeżywane przez osoby LGBTQ+ w kontekście inter- i intrapsychicznym;
 • Pomoc i wsparcie psychologiczne i seksuologiczne;

Po zajęciach:
 • Zrozumiesz czym jest orientacja i tożsamość seksualna i płciowa oraz poznasz jej różnorodność
 • Zrozumiesz skutki stygmatyzacji i stresu mniejszościowego i jego wpływ na zdrowie psychiczne.
 • Poznasz wpływ opisanych mechanizmów na postawy osób oferujących pomoc psychologiczną osobom LGBTQ+;
 • Zwiększysz wiedzę, która pomoże ci lepiej zrozumieć sytuację życiową oraz potrzeby psychologiczne osób LGBTQ+, 
 • Poznasz standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGBTQ+
 • Zrozumiesz wpływ HIV / AIDS na życie osób LGBTQ+.
 • Poznasz wiedzę na temat specyfiki procesu pomagania osobom LGBTQ+

Literatura:

 1. Kincel, A. (2020). Exploring Masculinity, Sexuality, and Culture in Gestalt Therapy: An Autoethnography.
 2. Maria Beisert. (2006). Seksualność w cyklu życia. PWN.
 3. red. B. Grabski, M. Mijas, M. Dora i G. Iniewicz. (2020). Dysforia i niezgodność płciowa
 4. red. G. Iniewicz, M. Mijas i B. Grabski, (2012). Wprowadzenie do psychologii LGB.
 5. red. Silva Neves, Dominic Davies, (2023). Erotically Queer: A Pink Therapy Guide for Practitioners..
 6. red. Silva Neves, Dominic Davies, (2023). Relationally Queer: A Pink Therapy Guide for Practitioners.
 7. red. Ayhan Alman, John Gillespie, Vikram Kolmannskog, (2023). Queering Gestalt Therapy, An Anthology on Gender, Sex & Relationship Diversity in Psychotherapy.
 8. red. Marta Dębowska, Piotr Gałecki, Agata Szulc, (2019). Seks a zdrowie psychiczne.
 9. Mariano Pizzimenti, webinar „Różnorodność seksualna według terapii Gestalt” (video)

Program Rok 2 – zajęcia nr 6.

Perspektywa Gestalt w psychopatologii: zdrowie vs choroba 

„Psychopatologia to dyskurs o cierpieniu tchnienia, czegoś ulotnego, czego nie można ująć
w ramy stabilnej formy przedmiotu.”

Choroba jest przecież twórczym przystosowaniem self do danej sytuacji, a objaw z fenomenologicznego punktu widzenia przejawem usztywnionego gestaltu.

Podczas tego warsztatu:
 • poznasz teorię pozwalającą na rozróżnianie co jest normą, a co patologią
 • poznasz pojęcia zdrowia i choroby w ujęciu współrzędnych Gestalt
 • poznasz pojęcie choroby jako usztywnionego Gestaltu, zablokowanej energii, pozostawania na jednym biegunie kontinuum
 • dowiesz się jak jako terapeuci towarzyszymy w odzyskiwaniu nowego organizowania kontaktu granicznego organizm/środkowisko.

Literatura:

 1. Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, J., & Mizerska, R. (Eds.). (2018). Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej: od psychopatologii do estetyki kontaktu. Harmonia Universalis.

Program Rok 2 – zajęcia nr 7.

Perspektywa Gestalt w psychopatologii: zaburzenia osobowości: borderline, narcyzm, schizoidalna

Definicja zaburzeń osobowości używana jest nie tylko do opisu doświadczeń patologicznych, ale również sposobów odczuwania, myślenia i zachowania. Mówimy o zaburzeniu wtedy, gdy cechy osobowości nie są podatne na zmianę, a funkcjonowanie jednostki w obszarze życia społecznego dostarcza jej złego samopoczucia.

Podczas tego warsztatu:
 • poznasz specyficzne zaburzenia osobowości jako utrwalone i zakorzenione wzorce zachowań
 • dostaniesz perspektywę widzenia zaburzeń osobowości, jako procesu adaptacyjnego w rozumieniu Gestalt
 • dowiesz się jaka jest rolę terapii jako procesu poszerzania sposobów funkcjonowania osoby  z diagnozą zaburzenia osobowości

Literatura:

 1. Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, J., & Mizerska, R. (Eds.). (2018). Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej: od psychopatologii do estetyki kontaktu. Harmonia Universalis.
 2. Millon, T., Davis, R. D., Millon, C., Escovar, L., Meagher, S. E., & Grzegołowska-Klarkowska, H. J. (2013). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne 

Program Rok 2 – zajęcia nr 8.

Perspektywa Gestalt w psychopatologii: zaburzenia nerwicowe i psychosomatyczne

Psychosomatyka jest naturalnym zjawiskiem, ponieważ człowiek jest istotą cielesną. Objaw ma charakter relacyjny, powstaje w wymianie organizm/środowisko lecz impuls, który go zapoczątkował nie „poszedł” do kontaktu tylko powtarzany, zawracał do ciała. Lęk zaś może być inspiracją, może chronić i ostrzegać. Nierozładowany może jednak się usztywniać i prowadzić do nerwic.

Podczas tego warsztatu poznasz:
 • podwójną naturę objawu według Perlsa
 • mechanizm powstawania zaburzeń psychosomatycznych
 • trzy etapy procesu somatyzacji
 • rozumienie lęku według Perlsa oraz warstwową koncepcję nerwicy

Literatura:

 1. Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, J., & Mizerska, R. (Eds.). (2018). Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej: od psychopatologii do estetyki kontaktu. Harmonia Universalis.
 2. Cierpiałkowska, L. (2019). Psychopatologia: Lidia Cierpiałkowska. Wydawnictwo Naukow Scholar 
 3. Peris, F., Hefferline, R. E., & Goodman, P. (2022), Terapia Gestalt. Pobudzenie i wzrost w osobowości człowieka, Warszawa, Oficyna Związek Otwarty

Program Rok 2 – zajęcia nr 9.

Perspektywa Gestalt w psychopatologii: psychoza, depresja

Każdy rodzaj istnienia to kreatywne przystosowanie się w dynamicznej interakcji organizm/środowisko. Także psychoza oraz depresja w perspektywie Gestalt to doświadczenia zaprzestania lub upośledzenia poczucia bycia częścią zwyczajnego świata. To rodzaje cierpienia, w których rola terapeuty wydaje się bardzo wymagająca.

Podczas tego warsztatu dowiesz się:
 • czym są doświadczenia psychotyczne: depresyjne, maniakalne, schizofreniczne
 • będziesz szukać zrozumienia dla: urojeń i omamów, jako przejawów twórczego przystosowania
 • poznasz ramy pracy terapeutycznej w relacyjnym polu psychozy
 • spojrzysz na psychozę i depresję z punktu widzenia teorii Gestalt, m.in. teorii self i relacyjności
 • skontaktujesz się z atmosferą „pustoszących” kawałków przeżycia depresyjnego 

Literatura:

 1. Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, J., & Mizerska, R. (Eds.). (2018). Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej: od psychopatologii do estetyki kontaktu. Harmonia Universalis.
 2. Cierpiałkowska, L. (2019). Psychopatologia: Lidia Cierpiałkowska. Wydawnictwo Naukow Scholar 
 3. Peris, F., Hefferline, R. E., & Goodman, P. (2022), Terapia Gestalt. Pobudzenie i wzrost w osobowości człowieka, Warszawa, Oficyna Związek Otwarty

Program Rok 2 – zajęcia nr 10.

Superwizja i zaliczenie praktyki terapeutycznej

Zajęcia będą polegać na zaliczeniu praktyki terapeutycznej przed superwizorem.