PTPG - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jest federacją zrzeszoną z EAGT, jednoczącą psychoterapeutów pracujących w nurcie Gestalt.

Informacje o PTPG

ptpg polskie towarzystwo psychoterapii gestalt logo

PTPG czyli Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jest federacją zrzeszoną z EAGT (Europejskim Towarzystwem Psychoterapii Gestalt), jednoczącą psychoterapeutów pracujących w nurcie Gestalt, jak również osoby szkolące się w tej modalności. Aby uzyskać certyfikat PTPG, nie trzeba posiadać certyfikatu EAGT.

Pełne informacje o Certyfikacie zawarte są na stronie PTPG oraz w zakładce Certyfikat – wymagania. Oto część z nich:

Certyfikat Psychoterapeuty jest ważnym dokumentem potwierdzającym kompetencje kliniczne umożliwiające prowadzenie psychoterapii w różnych warunkach i z różnymi, nawet bardzo wymagającymi pacjentami. Osoby posiadające ww. dokument mogą prowadzić psychoterapię w placówkach systemu ochrony zdrowia, systemu edukacji, czy podmiotach finansowanych ze środków publicznych. Psychoterapia jest również świadczona, np. przez fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego oraz w ramach praktyki prywatnej.

Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez PTPG to istotny dokument pomocny przy ubieganiu się o pracę, czy też kontrakt w placówkach publicznych i niepublicznych jako certyfikowany psychoterapeuta (szczegółowe informacje o warunkach świadczenia psychoterapii, w tym przez osoby będące w trakcie szkolenia są opisane w rozporządzeniu MZ).

Uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanego przez PTPG jest potwierdzeniem wysokich standardów prowadzenia psychoterapii zgodnych z zasadami EAGT oraz standardów opracowanych przez Polską Radę Psychoterapii. Psychoterapeuci certyfikowani przez nasze Towarzystwo przeszli szkolenie spełniające wymogi godzinowe określone w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia i mogą prowadzić psychoterapię w ramach NFZ.

Wymagania dotyczące certyfikacji w PTPG:

 1. Posiadanie członkostwa w Towarzystwie PTPG od co najmniej 4 miesięcy i przestrzeganie kodeksu etyki PTPG.
 1. Ukończenie studiów wyższych, potwierdzonych kwalifikacją z poziomu VII PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji) tj, otrzymanie dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia.
 2. Ukończenie 1450 godzin szkolenia merytorycznego i praktycznego w tym:
 • Co najmniej 600 godzin teorii i metodologii
 • Co najmniej 400 godzin stażu klinicznego w tym:
  • co najmniej 150 godzin student musi odbyć na oddziałach psychiatrycznych czy izbach przyjęć przy oddziale psychiatrycznym
  • nie więcej niż 250 godzin student odbywa w podmiotach leczniczych, poradniach, gabinetach
 • 250 godzin psychoterapii własnej w tym:
  • co najmniej 100 godzin terapii indywidualnej
  • nie więcej niż 150 godzin terapii grupowej
 • 150 godzin superwizji
 • 50 godzin warsztatów, seminariów czy konferencji w konwencji Gestalt
 • Opis przypadku procesu psychoterapeutycznego trwającego co najmniej rok, który został zakończony
 • Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem

Dane kontaktowe PTPG

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
ul. Zygmuntowska 24/28
31-314 Kraków

Biuro PTPG: Maciej Jankiewicz: [email protected]