Regulamin Łódzkiej Szkoły Gestalt - zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Zadaniem Łódzkiej Szkoły Gestalt jest całościowe przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zawodzie Psychoterapeuty Gestalt, przy spełnieniu wszystkich standardów Stowarzyszenia EAGT, pod które Szkoła podlega. Dzięki temu uczestnik, po ukończeniu 4-letniego procesu kształcenia, będzie mógł ubiegać się o Certyfikat EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Szkolenie przebiega dwuetapowo:

Etap I – tzw. rok rozwojowy, przygotowujący do drugiego etapu. Jest wstępem do teorii i praktyki Gestalt. 

Etap II – 3-letni program nabywania kompetencji do pracy psychoterapeutycznej. 

OGÓLNE REGULACJE ŁÓDZKIEJ SZKOŁY GESTALT

 • Szkoła oświadcza, iż w Warsztacie psychoterapeutycznym danej grupy weźmie udział maksymalnie 16 uczestników.
 • Szkoła oświadcza, iż w Warsztacie weźmie udział minimalnie 10 uczestników.
 • Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatu lub rezygnacji z jego przeprowadzenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników Warsztatu niezbędnej do uruchomienia Warsztatu. W takim przypadku Szkoła poinformuje Uczestnika o kolejnym możliwym terminie albo rezygnacji z przeprowadzenia Warsztatu.
 • W przypadku okoliczności związanych z sytuacją epidemiczną wpływających na trudności w przeprowadzeniu Warsztatu w formie stacjonarnej, dopuszcza się zmianę terminu lub formy zajęć, w tym formę zdalną.

Zobowiązania Uczestnika

Student zobowiązuje się do przestrzegania zasad etycznych wynikających z kodeksu EAGT/PTPG oraz stawianych przez Łódzką Szkołę Gestalt.

 • Spożywanie alkoholu/używek – Student zobowiązuje się do niespożywania alkoholu bądź innych substancji na terenie Szkoły, podczas zajęć i przerw między zajęciami. (Duża część nauki jest związana z zaangażowaniem we własny głęboki proces wewnętrzny.  Wszystkie substancje, które w jakikolwiek sposób zmieniają świadomość, proces ten utrudniają, a momentami powodują niebezpieczeństwo).
 • Zawieranie intymnych relacji w grupie– W sytuacji gdy w ramach jednej grupy szkoleniowej osoby zdecydują się być ze sobą w intymnej/bliskiej relacji, jedna z osób jest zobowiązana do zmiany grupy. (W jednej grupie szkoleniowej nie mogą być osoby bliskie: pary, rodzeństwo, rodzice- dzieci, bliscy przyjaciele itd.)
 • Palenie papierosów/e-papierosów – uczestnik zobowiązuje się do niepalenia papierosów/e-papierosów w budynku Szkoły oraz na jej terenie, a jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Informowanie o ważnych sprawach związanych z własnym bezpieczeństwem– Student zobowiązuje się do poinformowania Szkoły o wszystkim, co uważa za ważne w kontekście własnego bezpieczeństwa (np. przewlekłych chorób,  leczenia psychiatrycznego, itp.).

Uczestnik Warsztatu ponadto zobowiązuje się do:

 • udziału w zajęciach ujętych w programie Warsztatu
 • terminowych płatności związanych z uczestnictwem w Warsztacie
 • Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Kodeksem Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT), jego treść w całości jest mu znana i zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nim zawartych (załącznik nr 2 do umowy)
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że materiały otrzymane od Szkoły w ramach Warsztatu nie mogą być kopiowane ani powielane bez zgody osób uprawnionych, ani wykorzystywane w inny sposób naruszający prawa autorskie pomiotu uprawnionego.
 • Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w co najmniej 230 godzinach akademickich  zajęć prowadzonych w ramach Warsztatu na Etapie I, oraz we wszystkich godzinach zajęć na Etapie II szkolenia.
 • Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania w całości opłat określonych w Umowie.
 • W uzasadnionym przypadku Uczestnik ma możliwość odpłatnego uzupełnienia zajęć, w których nie uczestniczył w celu osiągnięcia liczby godzin dydaktycznych  koniecznych do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Warsztatu.

Zobowiązania Szkoły

 • Szkoła zobowiązuje się do zawiadomienia Uczestnika z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem drogą mailową o zmianie terminu zajęć lub ich formy (np. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej).
 • Szkoła zobowiązuje się do wydania Uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu Warsztatu pod warunkiem spełnia wszystkich zobowiązań Uczestnika
 • Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia:
 • kadry dydaktycznej posiadającej certyfikat psychoterapeuty Gestalt;
 • obsługi administracyjno-technicznej Warsztatów.
 • dostępu do materiałów edukacyjnych w postaci broszur/prezentacji

Szkoła nie zapewnia zakwaterowania, parkingu, ani wyżywienia Uczestnika w okresie trwania Warsztatu, jak również nie ponosi kosztów dojazdów Uczestnika na zajęcia.

Informacje na temat zakwaterowania, parkingów oraz dojazdu do Siedziby Szkoły, student znajdzie na stronie Łódzkiej Szkoły Gestalt:

Hotele: https://gestaltszkola.pl/kontakt/hotele-i-atrakcje-w-poblizu-szkoly/

Parkingi: https://gestaltszkola.pl/kontakt/parkingi-w-poblizu-szkoly/

Dojazd: https://gestaltszkola.pl/kontakt/dojazd/

Inne

 • Zawieszenie szkolenia – Uczestnik w uzasadnionych przypadkach ma możliwość zawieszenia szkolenia na okres kilku miesięcy bądź dłuższy. Zobowiązany jest w takiej sytuacji poinformować Szkołę w formie pisemnej tj. elektronicznej bądź listownej. Zawieszenie szkolenia jest jednoznaczne z zawieszeniem płatności za Szkołę. W momencie, kiedy uczestnik zdecyduje powrócić się na zajęcia, Szkoła umożliwi dołączenie do kolejnej grupy. Student wznawia płatności za szkolenie wg harmonogramu wpłat grupy, do której dołącza.
 • Komunikacja i Procedura Reklamacyjna – Szkoła jest zawsze gotowa do dialogu. W sytuacji konfliktowej, zapraszamy do rozmowy ( z trenerami, superwizorami, osobami zajmującymi się organizacją). Każda sytuacja konfliktowa rozpatrywana jest w sposób indywidualny. Ewentualną reklamację student składa w formie pisemnej tj. elektronicznej bądź listownej i wysyła ją na adres korespondencyjny bądź mailowy Szkoły: [email protected] Szkoła rozpatruje reklamację w ciągu miesiąca od daty jej złożenia. Łódzka Szkoła Gestalt, zgodnie z wymaganiami EAGT realizuje Procedurę Skarg i Reklamacji. Biorąc pod uwagę skośność relacji między osobą w roli Studenta a przedstawicielami Szkoły, która jest instytucją oceniającą, Łódzka Szkoła Gestalt przewiduje, że w sytuacji konfliktu trudnego do rozwiązania w dialogu, Student może zwrócić się do niezależnej (finansowo, organizacyjnie)  od szkoły osoby, doświadczonego terapeuty Gestalt, który będzie gotów wesprzeć Studenta w prezentowaniu jego argumentów. Osobą taką jest John Gillespie. Student może się z Nim skontaktować pisząc na adres [email protected] .
 • Zasada niemieszania ról
  • Łódzka Szkoła Gestalt przyjmuje zasadę, że terapeuci będący w zespole trenerskim/superwizorskim nie przyjmują do terapii indywidualnej studentów Szkoły.
  • Osoba, która jest (w danym roku) w danej grupie superwizorem w ramach superwizji szkolnej, nie może być w tej samej grupie (w tym samym roku) trenerem prowadzącym zajęcia.
 • Część edukacyjna i część procesowa w ramach zajęć

Każdy student uczy się m.in poprzez eksplorowanie własnego doświadczenia, stąd treści przez niego wnoszone będą służyły do pogłębiania znajomości teorii gestalt oraz integrowaniu jej z doświadczeniem. 

 • Wieloetapowa weryfikacja gotowości do zostania psychoterapeutą – w Łódzkiej Szkole Gestalt dialog i informacja zwrotna są ciągłym procesem. Na każdym etapie szkolenia trenerzy i superwizorzy weryfikują gotowość oraz umiejętności Studenta do stawania się psychoterapeutą. Rozpoczęcie szkolenia nie gwarantuje zostania psychoterapeutą. W sytuacji  wątpliwości co do gotowości Studenta do pozostania w procesie szkolenia, osoba będzie o nich poinformowana, otrzyma pełny feedback i rekomendacje dotyczące dalszych działań rozwojowych. W sytuacjach tego wymagających Szkoła zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wstrzymaniu nauki przez Studenta do momentu spełnienia określonych wymagań. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana w trybie indywidualnym z zachowaniem delikatności wobec uczuć człowieka, szacunku do niego i z dużą troską o jego bezpieczeństwo.
 • Przepływ informacji na temat Studentów pomiędzy trenerami i superwizorami

Student rozpoczynając proces szkolenia w Łódzkiej Szkole Gestalt decyduje się na to, że na każdym etapie, jest oceniany. Trenerzy i superwizorzy pracują zespołowo. Przekazują sobie refleksje i spostrzeżenia na temat rozwoju i gotowości Uczestników do stawania się terapeutami. Szkoła psychoterapii nie jest tym samym co grupy wsparcia lub grupy terapeutyczne.  

Wykluczenie Uczestnika

Wykluczenie Uczestnika przez Szkołę z Warsztatu może nastąpić w przypadku gdy:

 • działania lub zaniechania Uczestnika naruszają zasady Kodeksu Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT);
 • swoim działaniem lub zaniechaniem Uczestnik uporczywie lub rażąco utrudnia albo uniemożliwia przeprowadzanie zajęć.
 • swoim działaniem lub zaniechaniem Uczestnik uporczywie lub rażąco naraża na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia albo mienia przez inne osoby biorące udział w Warsztacie
 • przekroczenie terminu płatności opłat albo ich części wyniesie więcej niż 30 dni. Skreślenie z listy uczestników Szkolenia zostanie poprzedzone wezwaniem do uregulowania zaległych opłat w terminie 7 dni od dnia doręczenia ww. wezwania na adres zamieszkania wskazany przez Uczestnika.

Adresy korespondencyjne/kontakt:

ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź

Tel. 575 591 555 lub 793 427 777

[email protected]

www.gestaltszkola.pl