Zakładka „Szkoła Psychoterapii Łódź” to przestrzeń, w której mogą Państwo przejrzeć i porównać nurty w Instytutach oferujących programy szkoleniowe dla osób marzących o zawodzie terapeuty. Wybraliśmy Ośrodki z Łodzi, które oferują cykle 2, 4 oraz 4,5-letnie w innych modalnościach, aby dodatkowo ułatwić Państwu zrozumienie czym na tle innych nurtów wyróżnia się psychoterapia Gestalt, ale również to co je łączy – oczywiście poza wspólną chęcią niesienia pomocy innym w zawodzie psychoterapeuty.


Łódzka Szkoła Psychoterapii Gestalt | Szkoła Psychoterapii Łódź

Psychoterapia Gestalt wyróżnia się spośród wymienionych nurtów terapeutycznych ze względu na swoje unikalne podejście do pracy z klientami (w Gestalcie, jako nurcie humanistycznym, nie używa się określenia „pacjent”, żeby nie podkreślać hierarchii między osobami biorącymi udział w terapii) oraz na specyficzne techniki i założenia terapeutyczne. Oto kilka głównych różnic:

Fokus na teraźniejszość i doświadczenie tu i teraz: Psychoterapia Gestalt kładzie szczególny nacisk na bieżące doświadczenia klienta w terapii. W przeciwieństwie do podejścia psychodynamicznego, które często koncentruje się na przeszłości, Gestalt skupia się na tym, co dzieje się w danym momencie. Podobnie, w porównaniu z podejściem poznawczo-behawioralnym, które może skupiać się na zmianie zachowań poprzez operacje na myślach i przekonaniach, Gestalt skupia się na bezpośrednim doświadczaniu i wyrażaniu emocji w teraźniejszym momencie.

Wykorzystanie eksperymentów i działania w terapii: Terapia Gestalt często wykorzystuje eksperymenty i działania w terapii, takie jak role-play, symulacje, czy konfrontacje, aby pomóc klientom w eksplorowaniu i przeżywaniu swoich doświadczeń. W porównaniu z bardziej werbalnymi metodami terapeutycznymi, takimi jak terapia psychodynamiczna czy poznawczo-behawioralna, Gestalt stawia na działanie i eksperymentowanie jako kluczowe narzędzia terapeutyczne.

Skupienie na procesie i relacji: Psychoterapia Gestalt kładzie duży nacisk na proces terapeutyczny i relację między terapeutą a klientem. Podobnie jak w podejściu Arnolda Mindella, Gestalt uznaje relację za kluczowy element terapii i aktywnie eksploruje interakcje między klientem a terapeutą jako część procesu uzdrawiania.

Holistyczne podejście do człowieka: Gestalt rozumie człowieka jako całość, integrując aspekty psychiczne, emocjonalne, cielesne i społeczne. Jest to podobne do podejścia systemowego, ale Gestalt skupia się bardziej na indywidualnym doświadczeniu klienta niż na jego relacjach społecznych.

Bezpośredniość i autentyczność: Psychoterapia Gestalt zachęca klientów do bezpośredniego wyrażania swoich uczuć, emocji i potrzeb w terapii. Jest to podobne do podejścia ericksonowskiego, które również kładzie nacisk na autentyczność i bezpośredniość w relacji terapeutycznej.

W związku z tym, choć psychoterapia Gestalt może wykorzystywać pewne elementy z innych nurtów terapeutycznych, takich jak psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny czy systemowy, to jednak jej specyficzne techniki i założenia, takie jak skupienie na teraźniejszości, wykorzystanie eksperymentów i działania w terapii, oraz holistyczne podejście do człowieka, sprawiają, że jest ona unikalnym i odrębnym podejściem terapeutycznym.


Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis  – Szkoła Psychoterapii w Łodzi

„Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w modalności psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. Dzięki takiej koncepcji kształcenia określają swą ścieżkę zawodową poprzez wybór jednego z paradygmatów lub ich integrację.”

Modalność psychodynamiczna:

  • Skupia się na głębokim zrozumieniu nieświadomych procesów psychicznych, wierząc, że wiele naszych działań i myśli jest motywowanych przez nieświadome siły.
  • Zawiera teorię konfliktu, teorię psychoseksualną (jak teoria psychoseksualna Freuda), oraz koncepcję struktur psychicznych, takich jak id, ego i superego.
  • Terapia psychodynamiczna koncentruje się na eksploracji relacji pacjent-terapeuta oraz analizie traum i doświadczeń z dzieciństwa, aby zrozumieć obecne problemy pacjenta.

Modalność poznawczo-behawioralna:

  • Skupia się na obserwowalnych zachowaniach oraz myślach i przekonaniach, które nimi kierują.
  • Podstawą są założenia, że zachowania są wyuczonymi reakcjami na bodźce zewnętrzne oraz że negatywne myśli i przekonania mogą prowadzić do problematycznego zachowania.
  • Terapia oparta na podejściu poznawczo-behawioralnym często wykorzystuje techniki takie jak trening umiejętności społecznych, desensytyzacja ukierunkowana na redukcję lęku, oraz terapia poznawcza oparta na zmianie myślenia i przekonań.

Modalność systemowa:

  • Koncentruje się na relacjach między ludźmi oraz na kontekście społecznym, w którym te relacje się rozwijają.
  • Zakłada, że problemy jednostki mogą być zrozumiane tylko w kontekście jej relacji z innymi oraz systemów, w których uczestniczy (np. rodzina, grupa społeczna, miejsce pracy).
  • Terapia systemowa skupia się na zmianie interakcji między członkami systemu, a nie tylko na jednostce.

Integracja tych nurtów uwzględnia zarówno procesy psychiczne, jak i zachowanie, oraz kontekst społeczny. W praktyce może to oznaczać korzystanie z technik i strategii terapeutycznych z różnych modalności w zależności od potrzeb i preferencji klienta. Integracja może być także rozumiana jako poszukiwanie wspólnych elementów między różnymi podejściami i wykorzystanie ich w celu skuteczniejszej terapii.


Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi | Szkoła Psychoterapii Łódź

„Naszą pracę opieramy na założeniach i praktyce metody psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu SFBT. Uczyliśmy się tego sposobu pracy bezpośrednio od jego twórców: Insoo Kim Berg i Steve de Shazera. Centrum Terapii Krótkoterminowej jest członkiem European Brief Therapy  Association, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.”

Metoda psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (Solution-Focused Brief Therapy – SFBT) to podejście terapeutyczne, które skupia się na poszukiwaniu rozwiązań dla obecnych problemów klienta, zamiast analizować przeszłość czy przyczyny problemów. Główne założenia tej metody obejmują:

Skoncentrowanie się na rozwiązaniach: Terapeuci SFBT kładą nacisk na to, co działa i na to, co klient chce osiągnąć, zamiast skupiać się na problemach czy przeszłości. Zamiast analizować przyczyny problemów, terapeuci pytają o cele klienta i koncentrują się na wypracowywaniu praktycznych rozwiązań.

Orientacja na przyszłość: SFBT koncentruje się na przyszłości, na tym, jak klient chce, aby jego życie wyglądało po zakończeniu terapii, i jakie kroki może podjąć, aby osiągnąć te cele.

Krótkoterminowość: Jest to metoda brief therapy, co oznacza, że terapia jest krótkoterminowa i skoncentrowana na osiągnięciu szybkich, konkretnych rezultatów i zmianie.

Klient jako ekspert: W SFBT klient jest uważany za eksperta od swojego życia i swoich problemów. Terapeuci stawiają pytania, które pomagają klientom odkryć własne rozwiązania i zasoby.

Techniki skoncentrowane na języku: Terapeuci SFBT wykorzystują techniki oparte na języku, takie jak skalowanie, pytania wyjątku, czy pytania na temat wyjątków, które pomagają klientom zmienić perspektywę i znaleźć drogę do rozwiązania problemu.


Polski Instytut Ericksonowski – Szkoła Psychoterapii w Łodzi

„Curriculum jest skonstruowane w ten sposób, że uczestnicy wybierają samodzielnie interesujące ich warsztaty dostępne w aktualnym programie szkoleniowym PIE, aż do uzyskania minimum 250 godzin szkoleniowych w nurcie ericksonowskim, a także uczestniczą w superwizji u superwizora Polskiego Instytutu Ericksonowskiego (130 godzin superwizji) oraz od 1.01.2013 odbywają 250 godzin pracy własnej. Ukończenie Curriculum potwierdza kwalifikacje do prowadzenia terapii w ramach nurtu ericksonowskiego.”

Nurt ericksonowski nazwany został od nazwiska swojego twórcy – Miltona H. Ericksona. Jego elastyczne podejście, skupienie na zasobach pacjenta i wykorzystanie kreatywnych technik terapeutycznych nadal są cenione przez terapeutów na całym świecie. Jest to podejście szeroko stosowane w dzisiejszej praktyce terapeutycznej i ma wpływ na wiele różnych szkół terapeutycznych.

Oto kilka głównych założeń nurtu ericksonowskiego:

Hipnoza terapeutyczna: Erickson był znany z wykorzystywania hipnozy w terapii. W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia do hipnozy, w którym terapeuta wywiera kontrolę nad pacjentem, Erickson stosował subtelne sugestie, które zachęcały pacjenta do korzystania ze swoich własnych zasobów i zdolności do uzdrowienia.

Zasób pacjenta: Erickson wierzył, że każdy pacjent ma w sobie zasoby, które mogą być wykorzystane do rozwiązania problemów. Jego podejście skupiało się na odkrywaniu tych zasobów i mobilizowaniu ich w celu osiągnięcia zmiany.

Indywidualność: Erickson podkreślał indywidualność każdego pacjenta i jego sytuacji. Jego podejście do terapii było bardzo elastyczne i dostosowywane do potrzeb i charakterystyki każdej osoby.

Zastosowanie metafor: Erickson często używał metafor i opowieści jako narzędzi terapeutycznych. Wierzył, że metafory mogą pomóc pacjentom zrozumieć swoje problemy w sposób głębszy i bardziej intuicyjny.

Terapia krótkoterminowa: W przeciwieństwie do długotrwałej terapii psychoanalitycznej, Erickson preferował podejście krótkoterminowe, skoncentrowane na osiągnięciu szybkich, konkretnych rezultatów.


OŚRODEK POZA CENTRUM: Dwuletnie studium Psychologii Procesu Arnolda Mindella | Szkoła Psychoterapii Łódź

„Ośrodek POZA CENTRUM przy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu został założony w czerwcu 2000 roku przez Joannę Dulińską i Michała Dudę w Warszawie. Łódzka filia powstała w 2014 roku. Wszyscy pracujemy metodą Psychologii Procesu opracowaną przez dr Arnolda Mindella nazywaną też Pracą z Procesem lub POP (Proces Oriented Psychology).”

Terapia psychologii procesu Arnolda Mindella jest holistycznym podejściem, które łączy elementy psychologii głębi, psychologii ciała, psychologii transpersonalnej i terapii systemowej. Skupia się na pracy z ciałem, emocjami, symbolami oraz relacją terapeutyczną jako kluczowych elementach procesu uzdrawiania i transformacji osobistej.

Oto główne założenia psychologii procesu Arnolda Mindella:

Świadomość ciała: Mindell kładł duży nacisk na świadomość ciała i doświadczeń somatycznych jako kluczowych dla procesu terapeutycznego. Uważał, że ciało przechowuje informacje i doświadczenia, które mogą być kluczowe dla zrozumienia problemów psychicznych.

Praca z marzeniami i symbolami: Mindell wykorzystywał marzenia, sny i inne symbole jako materiał do terapii. Uważał, że symbole mogą dostarczyć głębokiej wiedzy na temat nieświadomych procesów psychicznych i mogą być użyteczne w procesie samopoznania i uzdrawiania.

Podejście procesowe: Mindell skupiał się na dynamice procesów psychicznych i emocjonalnych, zamiast na statycznych strukturach osobowości. Uważał, że terapia powinna skupić się na bieżącym doświadczeniu klienta i na procesach, które prowadzą do zmiany.

Terapia relacji: Mindell uważał, że relacja między terapeutą a klientem jest kluczowa dla procesu terapeutycznego. Terapeuta pełni rolę „pomocnika” w odkrywaniu i eksplorowaniu doświadczeń klienta, ale równocześnie aktywnie uczestniczy w procesie terapeutycznym.

Równowaga między indywidualnością a wspólnotą: Mindell podkreślał znaczenie równowagi między indywidualnością a wspólnotą. Uważał, że każda osoba jest częścią większego systemu społecznego i ekologicznego, a terapia powinna uwzględniać te więzi.


Łódzka Szkoła Psychoterapii Gestalt zachęca do eksplorowania różnic w modalnościach i zgodnie ze swoimi wartościami pragnie z czułością podkreślić, iż widzimy je jako bogactwo i możliwość wyboru dla szerokiego grona osób zainteresowanych zdobyciem zawodu psychoterapeuty. Jesteśmy otwarci na twórcze wymiany i kreatywne współbrzmienie na polu terapeutycznym.