Certyfikat Gestalt: Prezentujemy oficjalne wymagania dotyczące certyfikacji EAGT oraz PTPG. - Łódzka Szkoła Psychoterapii Gestalt

Certyfikat Gestalt odnosi się do kwalifikacji zdobytej w zakresie terapii Gestalt lub nurtu Gestalt, która jest jedną z metod psychoterapii i rozwoju osobistego. Terapia Gestalt koncentruje się na świadomości „tu i teraz” oraz na bezpośrednim doświadczeniu. Jest to podejście holistyczne, które kładzie nacisk na pełne zrozumienie kontekstu życia osoby, a także na relacje między terapeutą a klientem.

Proces Uzyskania Certyfikatu Gestalt

 1. Edukacja i Szkolenie: Aby uzyskać certyfikat Gestalt, osoba musi przejść odpowiednie szkolenie, które zazwyczaj obejmuje intensywne studia teoretyczne oraz praktyczne, a także nadzorowane praktyki kliniczne. Programy te często trwają kilka lat i mogą być oferowane przez instytuty terapeutyczne lub szkoły psychoterapii specjalizujące się w terapii Gestalt.
 2. Egzaminy i Superwizja: Kandydaci muszą zdać egzaminy oraz przejść przez proces superwizji, gdzie ich praca terapeutyczna jest oceniana przez doświadczonych terapeutów Gestalt.
 3. Certyfikacja: Po pomyślnym ukończeniu programu szkoleniowego oraz uzyskaniu pozytywnych ocen w procesie superwizji, kandydat otrzymuje certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje jako terapeuty Gestalt.

Znaczenie Certyfikatu

Posiadanie certyfikatu Gestalt oznacza, że terapeuta jest dobrze wykształcony i kompetentny w stosowaniu technik i metod terapii Gestalt. Tacy terapeuci są przygotowani do pracy z klientami w różnorodnych kontekstach, pomagając im w rozwijaniu większej świadomości siebie, swoich relacji i sposobów radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami.

Certyfikaty mogą być wydawane przez różne organizacje, takie jak European Association for Gestalt Therapy (EAGT), Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt lub inne renomowane instytucje edukacyjne i terapeutyczne.


Certyfikat Gestalt: EAGT – Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt

Certyfikat EAGT wymaga ukończenia 1450 godzin z zakresu szkolenia teoretycznego i praktycznego:

Teoria i metodologia

Wymagane jest 600 godzin teorii i metodologii – Szkoła zapewnia pełen zakres merytoryczny w ramach wymaganych godzin. Za godzinę uważa się 60 minut.

Praktyka kliniczna

Wymagane jest 400 godzin stażu klinicznego – za godzinę uważa się 60 minut w warunkach grupowych i 45 do 50 minut w warunkach indywidualnych.

 • Szkoła rekomenduje odbycie 150 godzin stażu w placówce klinicznej, jednak nie jest to wymóg konieczny do uzyskania certyfikatu EAGT. 
 • Praktykanci mogą rozpocząć praktykę po drugim roku szkolenia (2 rok II etapu Szkoły). Musi o tym zadecydować superwizor i starszy trener, którzy wydają zgodę na piśmie. Wzór zgody uczestnik szkolenia otrzymuje drogą mailową lub w sekretariacie Szkoły czy też bezpośrednio od superwizora. Wzór zgody jest też zawarty na stronie internetowej szkoły „Zgoda na rozpoczęcie praktyki” i „Zgoda na dodatkowe miejsce praktyki”. Zgoda na rozpoczęcie praktyki wydawana jest raz podczas trwania szkolenia, chyba że zostanie cofnięta. W takim wypadku uczestnik musi po raz kolejny wystąpić o zgodę do superwizora i starszego trenera. “Zgoda na dodatkowe miejsce” wydawana jest w momencie, kiedy uczestnik zmienia miejsce praktyk, bądź uczestniczy w kilku miejscach jednocześnie. Podpisane zgody uczestnik szkolenia dostarcza bezpośrednio do biura Szkoły.
 • Na 2 roku II Etapu Szkoły, aby móc rozpocząć praktykę psychoterapeutyczną, która jest niezbędna do ukończenia Szkoły i otrzymania w przyszłości Certyfikatu, wymagany jest tytuł magistra. Kierunek ukończenia studiów nie ma znaczenia.
 • Okres praktyki musi być rozłożony na co najmniej dwa lata.
 • Miejsce pracy, w którym odbędzie się praktyka, musi zostać zatwierdzona na piśmie przez starszego trenera i superwizora.
 • Praktykant musi brać czynny udział w stażu. Jeśli będzie występował jedynie w roli obserwatora – praktyka nie będzie zaliczona.

Terapia grupowa

Wymagane jest 150 godzin terapii grupowej – Szkoła w ramach programu realizuje 2 treningi (jeden na Etapie I – trening integracyjno – interpersonalny oraz na Etapie II jeden trening integracyjno – interpersonalny) – łącznie 64 godziny. Za godzinę uważa się 60 minut. Uczestnik jest zobowiązany do zrealizowania treningów terapeutycznych we własnym zakresie, aby uzupełnić wymaganą ilość godzin do ukończenia szkolenia, ale też jako niezbędnych aby otrzymać certyfikat gestalt. Jeśli zaś liczba godzin terapii grupowej nie będzie wystarczająca, uczestnik ma możliwość odbycia kilkunastu godzin terapii indywidualnej na poczet terapii grupowej.

Terapia indywidualna

Wymagane jest 100 godzin terapii indywidualnej – uczestnik realizuje we własnym zakresie

 • Osobiste doświadczenie terapeutyczne jest absolutnie niezbędne w pracy jako terapeuta Gestalt.
 • Terapia własna oznacza, że osoba szkolona staje się klientem doświadczonego terapeuty Gestalt
 • Terapeuta osoby szkolonej musi być akredytowanym terapeutą Gestalt, pełnoprawnym członkiem EAGT i/lub PTPG.
 • Osobiste doświadczenie terapeutyczne musi być rozłożone na kilka lat i potwierdzone na piśmie.

Superwizja

Wymagane jest 100 godzin superwizji grupowej – za godzinę uważa się 60 minut w warunkach grupowych. Superwizja grupowa odbywa się w ramach szkolenia. Szkoła realizuje ok. 150 godzin superwizji.

Wymagane jest 50 godzin superwizji indywidualnej – za godzinę uważa się 50 minut w warunkach indywidualnych. Superwizję indywidualną studenci realizują we własnym zakresie. Szkoła rekomenduje rozpoczęcie superwizji indywidualnej studentom 1 roku (Etap II), jeśli mają już swoich klientów. Od 2 roku szkolenia (Etap II) rozpoczęcie superwizji indywidualnej jest obowiązkowe.

 • Superwizja to proces, w którym uczestnik szkolenia ma szansę na refleksję i dyskusję z doświadczonym Superwizorem na temat jego/jej doświadczeń w pracy klinicznej. Ma to na celu wspieranie uczestników szkolenia w ich rozwoju zawodowym jako terapeutów Gestalt, łącząc teorię z praktyką, wyjaśniając kwestie związane z przeniesieniem, dając upust lękom i ucząc się przyjmowania odpowiedzialności. 
 • Superwizja jest centralnym procesem w szkoleniu terapeutów Gestalt.
 • Superwizja jest procesem edukacyjnym prowadzonym przez doświadczonego Superwizora Gestalt, akredytowanego przez EAGT lub PTPG.
 • Superwizor i stażysta ustalają, którzy klienci będą objęci superwizją.
 • Na koniec każdego okresu superwizyjnego, oprócz potwierdzenia terminów i godzin Superwizor sporządza szczegółowy opis, w którym opisuje proces uczenia się oraz osiągnięcia rozwojowe. Dokument podpisują obie strony. Jeden z egzemplarzy przechowywany jest w  biurze Szkoły w karcie zaliczeniowej studenta.

Warsztaty dodatkowe

Wymagane jest 50 godzin osobistych preferencji tzw. free choice – za godzinę uważa się 60 minut.

 Godziny muszą być realizowane w obszarze terapii Gestalt i powinny sprzyjać doświadczeniu różnych stylów pracy w tej modalności. Uczestnicy mogą realizować godziny w Łódzkiej Szkole Gestalt, jak również uczestniczyć w warsztatach proponowanych przez inne instytuty Gestalt. Są to godziny kontaktowe. Mogą być realizowane jednocześnie z programem szkolenia lub po jego zakończeniu. Starszy trener musi zatwierdzić te godziny wraz z superwizorem. Godziny te muszą być formalnie potwierdzone na piśmie.

Zajęcia uzupełniające z psychologii:

Dodatkowym wymaganiem do uzyskania certyfikatu gestalt dla osób nie będących psychologami lub pedagogami jest uzupełnienia wiedzy z zakresu:

 • Psychologii rozwojowej (2 semestry)
 • Teorii osobowości (1 semestr)
 • Psychopatologii (1 semestr)

Szkoła oferuje pomoc w uzupełnieniu wiedzy z wyżej wymienionych przedmiotów na II Etapie Szkolenia. Zajęcia muszą być realizowane przez wykładowcę, który ma pełne uprawnienia do prowadzenia zajęć w trybie akademickim. Zajęcia odbywać się będą poza programem w formie online.


Certyfikat Gestalt: PTPG – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

 1. Posiadanie członkostwa w Towarzystwie PTPG od co najmniej 4 miesięcy i przestrzeganie kodeksu etyki PTPG.
 2. Ukończenie studiów wyższych, potwierdzonych kwalifikacją z poziomu VII PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji) tj, otrzymanie dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia.
 3. Ukończenie 1450 godzin szkolenia merytorycznego i praktycznego w tym:
 • Co najmniej 600 godzin teorii i metodologii
 • Co najmniej 400 godzin stażu klinicznego w tym:
 • Co najmniej 150 godzin student musi odbyć na oddziałach psychiatrycznych czy izbach przyjęć przy oddziale psychiatrycznym
 • Nie więcej niż 250 godzin student odbywa w podmiotach leczniczych, poradniach, gabinetach
 • 250 godzin psychoterapii własnej w tym:
 • Co najmniej 100 godzin terapii indywidualnej
 • Nie więcej niż 150 godzin terapii grupowej
 • 150 godzin superwizji
 • 50 godzin warsztatów, seminariów czy konferencji w konwencji Gestalt
 • Opis przypadku procesu psychoterapeutycznego trwającego co najmniej rok, który został zakończony
 • Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem