Kodeks etyczny PTPG - Polskiego Towarzysztwa Psychoterapii Gestalt. Udostępniamy również pełne wersje kodeksu pod tekstem w formacie PDF.

Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (Kodeks etyczny PTPG) to zbiór zasad i wytycznych, które regulują zachowanie i praktyki zawodowe członków tego towarzystwa. Jest to dokument, który ma na celu zapewnienie wysokich standardów etycznych w pracy psychoterapeutów Gestalt oraz ochronę praw i dobrostanu klientów.

Poniżej znajdą Państwo fragment kodeksu etycznego PTPG – Udostępniamy również pełną wersję kodeksu pod tekstem w formacie PDF.

KODEKS ETYCZNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOPSYCHOTERAPII GESTALT

Wprowadzenie

Oto zaktualizowany Kodeks Etyczny obowiązujący osoby i podmioty będące członkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG).

Celem tego kodeksu zawodu psychoterapeuty jest wskazanie podstawowych wartości i norm oraz ustanowienie standardów obowiązujących w profesjonalnej praktyce psychoterapeutów Gestalt i ośrodków szkolących w psychoterapii Gestalt. Ponadto Kodeks ma być źródłem wiedzy na temat psychoterapii Gestalt (podejście z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych) i służyć ochronie interesów tych osób, które są klientami psychoterapeutów Gestalt.

Psychoterapeuci Gestalt są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Etycznym, przy czym celowym jest, by widzieli w nich raczej punkt wyjścia do dalszego budowania szeroko rozumianych reguł dobrej praktyki zawodowej niż zamknięty zbiór raz na zawsze sformułowanych wymagań. Kodeks służy ochronie interesów klientów i psychoterapeutów, gdyż ustanawia standardy jasno określające ramy profesjonalnej praktyki i odpowiedzialności w procesie psychoterapii.

Podstawowym celem psychoterapii jest praca na rzecz poprawy psychofizycznej i społecznej kondycji poszczególnych osób, grup społecznych w procesie budowania relacji psychoterapeutycznej. Zasady Kodeksu tworzą płaszczyznę do rozwiązywania potencjalnych problemów i konfliktów, które mogą pojawiać się w tym procesie pomiędzy dwiema lub więcej stronami. Dodajmy, że ważną wartością dla psychoterapeutów Gestalt jest rozwiązywanie problemów w dialogu i poprzez wymianę poglądów, a nie w oparciu o hierarchiczny system sztywno sformułowanych reguł i różne wynikające z niego następstwa.

Część I – kodeks etyczny

Kodeks etyczny – Podstawowe założenia etyczne psychoterapeuty Gestalt

  1. Każde istnienie ludzkie jest dla nas równie cenne.
  2. Szanujemy unikalność, indywidualność i godność jednostki.
  3. Odnosimy się z szacunkiem do różnic rasowych, etnicznych, pochodzenia, płci, orientacji
    lub preferencji seksualnych, niepełnosprawności, wieku, religii, języka, statusu społecznego
    lub ekonomicznego oraz potrzeb duchowych.
  4. Uznajemy prawo do niezależności i samostanowienia każdej osoby wchodzącej w relację
    interpersonalną.

Kodeks etyczny PTPG – całość w formacie PDF do pobrania TUTAJ