Superwizja grupowa

Superwizja grupowa jest procesem, w którym uczestnicy mają szansę na refleksję i dyskusję z doświadczonym Superwizorem na temat doświadczeń w pracy klinicznej. Superwizja pozwala udoskonalić posiadane już umiejętności zawodowe, ale też zdobyć nowe oraz wypracować swój indywidualny styl pracy. Superwizja jest centralnym procesem w szkoleniu terapeutów, ponieważ opiera się na pracy własnej terapeuty, który ma szansę w bezpiecznych warunkach przy akceptacji i wsparciu Superwizora skonfrontować się z sobą samym w kontekście trudności w relacji z Klientem.

Przebieg superwizji grupowej

Superwizja grupowa przyjmuje zazwyczaj formę spotkań w małych grupach. Psychoterapeuta przedstawia superwizorowi i grupie sytuację wyłaniającą się z procesu danego klienta, która zostaje poddana analizie, dyskusji i refleksji. Grupa dzieli się obserwacjami i spostrzeżeniami. Jest też czas na zadawanie pytań, które pozwalają na bardziej szczegółowe zapoznanie się z sytuacją oraz postawienie hipotez. Taka forma współpracy pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i problemy klienta. Wymiana spostrzeżeń umożliwia doskonalenie osobistych umiejętności, ale też  poznanie stylów pracy innych psychoterapeutów. Wszystko dzieje się w obecności doświadczonego superwizora, który czuwa nad procesem superwizyjnym w grupie. Zadaniem superwizora jest stworzenie takiej przestrzeni, aby uczestnicy superwizji grupowej w komfortowych, bezpiecznych warunkach przyjrzeli się swojej pracy z klientem.

Superwizja grupowa – cele:

  • Wspieranie rozwoju zawodowego uczestników jako terapeutów Gestalt
  • Rozwój własnego stylu pracy oraz zapoznanie się ze sposobem pracy innych terapeutów
  • Doskonalenie już posiadanych umiejętności, ale też zdobywanie nowych
  • Zmniejszenie ryzyka psychoterapii metodą prób i błędów
  • Wyjaśnienie kwestii związanych z przeniesieniem
  • Uwolnienie lęku, emocji i dyskusja na temat spostrzeżeń
  • Głęboka praca terapeuty nad swoimi trudnościami, które ujawniają się w kontakcie z konkretnym Klientem lub tematem przez Niego wnoszonym
  • Uczenie się przejmowania odpowiedzialności

Nasze aktualne grupy superwizyjne: